Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Frågor & Svar

Frågor & Svar
Allmänt om Stockholmsförsöket

Vilka var aktörerna i Stockholmsförsöket?

När började och slutade försöket?

Vem stod för kostnaderna för försöket?

Hur användes intäkterna?

Varför kunde man åka från Lidingö till riksvägnätet gratis (inom 30 min), men inte från t ex Söder eller Essingeöarna?

Varför skulle man betala när man åkte UT ur staden?

Var hittar jag ytterligare information om miljö/trängselavgifter om jag vill fördjupa mig?

Vilka var aktörerna i Stockholmsförsöket?
Stockholms stad svarade för allmän information om och utvärdering av Stockholmsförsöket, samt samordning med övriga aktörer inom staden.
Vägverket hade regeringens uppdrag att bygga och driva det tekniska systemet för uppbörden av trängselskatt och att informera om hur man betalar.
SL svarade för den utökade kollektivtrafiken under försöket samt utbyggnad av infartsparkeringar i kranskommunerna, samt information om detta.
Staten stod för samtliga kostnader för försöket.

När började och slutade försöket?
Stockholmsförsöket startade den 22 augusti 2005 med utökad kollektivtrafik. Kollektivtrafiksatsningen avslutas den 31 december 2006.

Den 3 januari 2006 var startdatum för trängselskatt, som togs ut till och med den 31 juli. Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006.

Vem stod för kostnaderna för försöket?
Staten svarade för alla kostnader för försöket. Regeringen budgeterade 3,8 miljarder kr för försöket.

Hur användes intäkterna?
Intäkterna från miljöavgifter/trängselskatt var ca 399 miljoner kr under försöket (för tiden 3 januari – 31 juli 2006). Den del av intäkterna som översteg första årets avskrivningskostnader för statens investeringar för försöket, 200 miljoner kr, betalades tillbaka till länet för förbättringar i kollektivtrafiken.

Varför kunde man åka från Lidingö till riksvägnätet gratis (inom 30 min), men inte från t ex Söder eller Essingeöarna?
Skillnaden är att Lidingö är en annan kommun och det var Stockholms kommun som beslutade att genomföra ett försök med miljöavgifter/trängselskatt.

Lidingö kommuns enda väg till riksvägnätet går genom avgiftszonen, därför tillkom  30-minutersregeln för resor som bara PASSERAR genom Stockholms innerstad till och från Lidingö. Den gällde för alla, inte bara boende på Lidingö.

Varför skulle man betala när man åkte UT ur staden?
Alla som kör inom och in och ut ur innerstaden bidrar till trafikmängden. Även de som ska ut ur innerstaden kör en sträcka inom innerstaden innan de åker ut och bidrar då till trafikmängden. Särskilt på eftermiddagarna är det trängsel ut ur staden.

Att miljöavgifter togs ut även vid passage UT ur innerstaden beror på att man ville kunna tidsstyra även trafiken ut ur staden. Man skulle i princip t ex ha kunnat gjort ett system där man betalar en mycket högre avgift men bara vid passage in till innerstaden. Det hade ekonomiskt sannolikt inneburit ungefär samma kostnad för de flesta, men då hade man tappat möjligheten att tidsmässigt kunna styra trafiken ut ur innerstaden, och det hade blivit större risk för köer i trafiken ut ur staden. Politikerna valde därför ett system med relativt låga avgifter per passage, men där man betalar både när man kör in och när man kör ut.

Var hittar jag ytterligare information om miljö/trängselavgifter om jag vill fördjupa mig?
Vägverket publikation 2002:136 Vägavgifter i tätorter. En kunskapsöversikt ur svenskt perspektiv

Vägverket publikation 2003:95 Vem vinner och vem förlorar på trängselavgifter? Fördelningseffekter av trängselavgifter i Stockholm.

Naturvårdsverkets och Folkhälsoinstitutets rapport om hälsoeffekter av trängselavgifter.Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL