Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket

Kalender

År 2006
År 2005
År 2004
År 2003
År 2002

2006

17 september 2006  I samband med valet söndagen den 17 september 2006 genomförs en folkomröstning i Stockholms kommun, som får avgöra om miljöavgifter och utbyggd kollektivtrafik ska ingå som en mer permanent lösning för stockholmstrafiken.

31 juli 2006  Stockholmsförsöket avslutas.

3 januari 2006  Trängselskatt börjar tas ut.

2005

22 augusti 2005  Stockholmsförsökets utökade kollektivtrafik startar.

16 maj 2005 Kundtjänsten öppnar.

28 april 2005 Regeringen beslutar om den 3 januari 2006 som startdatum för trängselskatt.

7 april 2005  Regeringen uppdrar åt Vägverket att tillse att verket tillförsäkras den utrustning m m som verket behöver för att utföra sina uppgifter i Stockholms kommun enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.

30 mars 2005 Regeringsrätten beslutar att inte bevilja prövningstillstånd för Combitechs överklagande av kammarrättens dom (2 mars). Kammarrättens dom står därför fast.

11 mars 2005 Regeringsrätten, som senare ska ta ställning till frågan om prövningstillstånd, beslutar att Vägverkets upphandling av tekniskt system för försöket med miljöavgifter/trängselskatt inte får avslutas innan något annat har beslutats.

10 mars 2005 Combitech Consortium överklagar kammarrättens dom till Regeringsrätten.

2 mars 2005 Kammarrätten i Sundsvall beslutade i en dom att Vägverkets upphandling av tekniskt system för att hantera försöket med trängselskatter i Stockholms innerstad inte behöver göras om. Kammarrätten har i sin dom kommit fram till att upphandlingen har genomförts på ett riktigt sätt.

8 februari 2005 Vägverket meddelar IBM att inga kontraktsarbeten kan utföras under den tid som ärendet prövas av Kammarrätten.

7-19 februari 2005  Stockholms stad genomför den första stora informations-kampanjen om Stockholmsförsöket, med annonser i fyra dagstidningar och affischer i tunnelbanan.

4 februari 2005 Regeringsrätten  beslutar i en dom att undanröja kammarrättens avskrivningsbeslut och återförvisar målet om upphandling av avgiftssystem för försöket med miljöavgifter/trängselskatt i Stockholm till kammarrrätten för prövning i sak.

1 januari 2005 Lag (2004:629) om trängselskatt träder i kraft. Enligt lagen ska regeringen besluta om startdatum för försöket. Även Lag (2004:772) om kommunal medverkan vid statlig trängselskatt och Förordning (2004:987) om trängselskatt träder i kraft.

2004

11 november 2004 Regeringen utfärdar Förordning (2004:987) om trängselskatt.

27 oktober 2004 Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd i målet i den del det avser Combitech Consortium. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd i målet i den del det avser Efkon AG. Kammarrättens beslut står därför fast i denna del.

20 oktober 2004 Riksdagen antar propositionen Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt (prop. 2003/04:169).

10 oktober 2004 Regeringsrätten avslår Combitechs och Efcons yrkanden om att Vägverkets upphandling inte får avslutas till dess att målet är slutligt prövat.

22 september 2004 Combitech Consortium överklagar kammarrättens beslut hos Regeringsrätten. Några dagar tidigare har företaget Efcon lämnat in en överklagan till Regeringsrätten. Båda parter yrkar också att Regeringsrätten ska besluta att Vägverkets upphandling inte får avslutas eller på annat sätt genomföras eller verkställas till dess att Regeringsrätten slutligt prövat överklagandet.

9 september 2004 Kammarrätten beslutar att avskriva målet. Vägverkets upphandling är därmed avslutad.

20 augusti 2004 Kammarrätten i Sundsvall beviljar Vägverkets begäran om prövningstillstånd i upphandlingsärendet.

13 augusti 2004 Länsrätten meddelar dom. Vägverkets upphandling av utrustning, system och tjänster för hantering av trängselskatter för Stockholms innerstad ska göras om. Länsrätten upphäver också det interimistiska beslutet att Vägverket inte får avsluta upphandlingen.

16 juli 2004 Begäran om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) inkommer till länsrätten med anledning av Vägverkets tilldelningsbeslut för hantering av trängselskatter i Stockholm. Länsrätten bestämmer att Vägverket tills vidare inte får avsluta upphandlingen.

9 juli 2004 Vägverket fattar tilldelningsbeslut om leverantör av utrustning, system och tjänster för hantering av trängselskatter i Stockholms innerstad. IBM får uppdraget.

8 juli 2004 Regeringen och Storstockholms lokaltrafik, SL undertecknar avtal om ersättning till SL för kostnader i samband med trängselskatteförsöket i Stockholm.

1 juli 2004 Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om ansvarsfördelningen mellan staden och Vägverket. Den av Staden påbörjade upphandlingen tas över av Vägverket. Beslutet överklagas.

21 juni 2004 Överenskommelse undertecknas mellan Stockholms stad och Vägverket om ansvarsfördelningen mellan staden och Vägverket i försöket med miljöavgifter. Vägverket ska överta ansvaret för avgiftssystemet.

21 juni 2004 Regeringen beslutar om att utvidga och precisera förhandlingsmannens uppdrag. Regeringsuppdraget ska vara slutfört senast vid utgången av januari 2005.

16 juni 2004 Riksdagen antar proposition 2003/04:145 om trängselskatt. Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2005.

10 juni 2004 Kammarrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut från 2 juni 2003 om att Stockholms Stad ska upphandla ett tekniskt system för miljöavgiftsförsöket. Det innebär att miljöavgifterna måste handhas av staten eftersom de formellt är en statlig skatt. En kommun får inte sköta uppbörden av en statlig skatt.

27 maj 2004 Regeringen uppdrar åt Vägverket att senast den 1 september 2004 tillse att verket genom avtal tillförsäkras den utrustning m m som verket behöver för att utföra sina uppgifter i Stockholms kommun enligt den föreslagna lagen om trängselskatt (prop. 2003/04:145).

28 april 2004 Regeringen överlämnar propositionen Trängselskatt (prop. 2003/04:145) till riksdagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2005. 2 juni 2004 Regeringen överlämnar propositionen Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt (prop. 2003/04:169) till riksdagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.

15 mars 2004 Kommunfullmäktige i Stockholms stad godkänner majoritetspartiernas förslag till vissa ändringar i miljöavgiftssystemet.

2003

28 november 2003 Länsrätten meddelar dom i mål om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 2 juni 2003. Länsrätten avslår överklaganden som inkommit. Domen överklagas den 22 december samma år.'

4 juli 2003 Inbjudan att delta i upphandling av tekniskt system m.m. för miljöavgiftsförsöket annonseras.

27 juni 2003 Kommunstyrelsen godkänner underlag och principer för upphandling av utrustning, system och tjänster för hantering av miljöavgifter.

12 juni 2003 Regeringen uppdrar åt en särskild förhandlingsman att i samråd med Stockholms Stad och andra berörda ta fram ett förslag till hur försöket med miljöavgifter i Stockholms Stad ska hanteras.

3 juni 2003 Den statliga kommittén Stockholmsberedningen presenterar utredningen Trängselavgifter (SOU 2003:61), som inkluderar ett förslag till lag om miljöavgifter.

2 juni 2003 Kommunfullmäktige i Stockholms Stad godkänner ett försök med miljöavgifter, ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en upphandling av tekniskt system och tjänster för att hantera miljöavgifter.

5 februari 2003 Kommunstyrelsen i Stockholms Stad beslutar att inrätta ett genomförandekansli för miljöavgifter i Stockholm inom Stadsledningskontoret, att uppdra åt Stadsledningskontoret att redovisa en genomförandeplan för miljöavgifter i Stockholm samt att bilda en politisk referensgrupp med uppgift att följa genomförandekansliets arbete.

2002

Oktober 2002 Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet träffar överenskommelse om samarbete i rikspolitiken. En del av överenskommelsen rör ett fullskaleförsök med miljöavgifter i Stockholms innerstad. Motsvarande överenskommelse träffas mellan majoritetspartierna i Stockholms stadshus.Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL