Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket

Varför gjordes Stockholmsförsöket?

En ansträngd trafiksituation...
Trafiksituationen i Stockholm är ansträngd. Detta gäller särskilt under rusningstrafiken på morgonen och eftermiddagen till och från Stockholm. Det medför inte bara begränsad framkomlighet för bilister i och runt Stockholm, utan även allvarliga miljöproblem. Särskilt bilköerna innebär stora påfrestningar för miljö och hälsa.

Utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar i innerstadsluften beror till stor del på biltrafiken. Koldioxid medför globala klimatförändringar och bidrar till den s k växthuseffekten. Kväveoxider leder till försurning och övergödning, medan kolväten, partiklar och buller ger hälsoproblem.

Den ökande trängseln i stockholmstrafiken kostar mycket tid och pengar både för privatpersoner och yrkestrafik.

... som medför föroreningar
Trots att luften i Stockholm är relativt ren för att vara en storstad överskrids ändå miljökvalitetsnormerna på flera gator och vägar. Luftföroreningarna orsakar besvär för bland andra astmatiker, allergiker och andra personer som är känsliga för föroreningar i luften.

Biltrafiken är en bidragande orsak till luftföroreningarna. För Stockholm och dess invånare utgör trafiken idag det största miljöproblemet. Som exempel kan nämnas att biltrafiken svarar för ungefär 1/3 av koldioxidutsläppen i Stockholm. I Stockholms innerstad uppgick utsläppen av koldioxid från transporter till ca 240 000 ton under 2003.

Löser fler vägar problemen?
Olika institut, myndigheter och offentliga utredningar har under en lång tid studerat den konstant ökande trafikutvecklingen i Stockholm. De har konstaterat att trafikproblemen i Stockholm inte kan lösas med enbart investeringar i nya vägar eller enbart med förbättringar i kollektivtrafiken.

Bland annat har den statliga kommittén Stockholmsberedningen slagit fast att även om 37 miljarder kronor skulle investeras i nya vägar i Stockholms län skulle trängseln vara fortsatt stor i stockholmstrafiken. Även Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) konstaterar i en annan utredning att nyinvesteringar i Stockholms vägnät på cirka 30 miljarder kronor inte skulle räcka för att lösa trafiksituationen i Stockholm. SIKA slår istället fast att det krävs en kombination av åtgärder för att råda bot på trafikproblemen: vägavgifter, utökade satsningar på kollektivtrafiken, samt nya vägar.

Ett försök att öka framkomligheten och förbättra vår miljö
Syftet med Stockholmsförsöket var att pröva om miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik kan bidra till ett effektivare trafiksystem och bättre miljö.
Huvudmålen för försöket var att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön.

Stockholmsförsöket gjordes för att pröva hur det kan fungera i verkligheten. Förhoppningen var att allt fler skulle välja att utnyttja kollektivtrafiken eller resa vid andra tidpunkter än under högtrafik. Utvärderingen av försöket visade att det verkligen blev så, biltrafiken till och från innerstaden minskade och fler åkte kollektivtAktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL