Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida

Om Stockholmsförsöket
22 augusti 2005 - 31 juli 2006

Varför gjordes Stockholmsförsöket?
Huvudmålen för försöket var att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön. Syftet var att pröva om miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik kan bidra till ett effektivare trafiksystem och bättre miljö.

Delmål för försöket
• Minskad trafik med 10 - 15 procent under rusningstid till och från innerstaden
• Ökad framkomlighet i stockholmstrafiken
• Minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar
• Invånarna ska uppleva att stadsmiljön förbättras

Tidplan för försöket
Stockholmsförsöket startade den 22 augusti 2005 med utökad kollektivtrafik. Kollektivtrafiksatsningen avslutades den 31 december 2006.

Den 3 januari 2006 var startdatum för trängselskatt, som togs ut till och med den 31 juli. Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006.

Försöket utvärderades fortlöpande utifrån en rad olika aspekter. Utvärderingen sammanställdes i en rapport sommaren 2006.

Folkomröstningar genomfördes i Stockholms kommun, samt i 14 kranskommuner i samband med valet den 17 september 2006. Dessa låg till grund för regeringens ställningstagande om ett återinförande av trängselskatt någon gång under första halvåret 2007.

Utökad kollektivtrafik
För att klara trafikantökningen förstärktes SL-trafiken med 197 nya SL-bussar, och 14 helt nya direktbusslinjer och 2 nya blåbusslinjer. Den nya direktbusstrafiken erbjöd ett bra och snabbt alternativ för resor under högtrafik från kranskommunerna till Stockholms innerstad.

Där det var möjligt förstärktes också den ordinarie buss-, tunnelbane- och pendeltågstrafiken med fler avgångar och fler vagnar. Totalt förstärktes ett tjugotal blåbuss- och direktbusslinjer med utökade avgångar.

Fler infartsparkeringar
För att underlätta kombinerade färdsätt byggdes fler infartsparkeringar i Stockholmsregionen av Stockholm Parkering och SL. Befintliga infartsparkeringar gjordes också attraktivare.

Den 1 november 2005 - 31 juli 2006 var det gratis parkering på Stockholm Parkerings infartsparkeringar för innehavare av  SL-kort (30-dagarskort, Säsongskort, Årskort, 3-dygnskort och 1-dygnskort). På SL:s alla infartsparkeringar var det redan gratis redan sedan tidigare.

Karta över betalstationernas placering
Karta över avgiftsområdet.

Klicka här så hämtar du kartan i större format (GIF 370 kB))

Miljöavgifter/trängselskatt vardagar kl. 06.30-18.29
En zongräns omgav Stockholms innerstad (se kartan). Miljöavgifter/trängselskatt togs ut för passager både vid infart till och utfart från innerstaden (se tabellen). Det kostade max 60 kronor per dag och fordon. Kvällar, nätter, lördagar, helgdagar och dagar före helgdag var avgiftsfria.

Max 60 kr/dag och fordon

Betalning av trängselskatt
Fordonsägaren var ansvarig för att skatten fanns på Vägverkets konto inom 14 dagar efter passage. Betalning kunde ske med Autogiro, via bank, internetbank, med kort på Internet samt på Pressbyrån eller 7-Eleven. Det skickades ingen faktura och betalning kunde inte ske vid zongränsen.

Trafiken passerade obehindrat
Den avancerade teknik som användes gjorde att trafiken passerade obehindrat vid zongränsen. Alla passager registrerades automatiskt utan att påverka trafikflödet. Uppgifterna lagrades i systemet till dess att skatten var betald och ärendet färdigbehandlat.

Undantagna från miljöavgifter/trängselskatt
Följande fordon var undantagna under försöket:
• Utryckningsfordon
• Utlandsregistrerade fordon
• Diplomatregistrerade bilar
• Militära fordon
• Bussar med en totalvikt av minst 14 ton
• Miljöbilar (bilar som helt eller delvis kan drivas med el, alkohol eller annan gas än gasol)
• Taxibilar
• Färdtjänstfordon med en totalvikt under 14 ton (efter ansökan)
• Motorcyklar
• Bilar som beviljats befrielse efter ansökan från personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Resor till och från Lidingö
Passager till eller från Lidingö var undantagna vid färd igenom två olika betalstationer, varav den ena vid Ropsten och tiden mellan passagerna inte översteg 30 minuter, dvs endast passerade genom innerstaden. För resor mellan Lidingö och Stockholms innerstad togs miljöavgifter/trängselskatt ut enligt vanliga regler.

Essingeleden ingick inte i försöket
Essingeleden var inte avgiftsbelagd under försöket.

Utvärdering
Stockholmsförsöket utvärderades genom att mäta trafik-, miljö- och näringslivseffekter, resvanor och attityder m m.

Folkomröstning
Folkomröstningar genomfördes i Stockholms kommun, samt i 14 kranskommuner i samband med valet den 17 september 2006. Dessa låg till grund för regeringens ställningstagande om ett återinförande av trängselskatt någon gång under första halvåret 2007.

Beslut om genomförande
Lagen om trängselskatt och genomförandet av försöket beslutades av riksdagen den 16 juni 2004.

Intäkter och kostnader
Intäkterna från miljöavgifter/trängselskatt var ca 399 miljoner kr under försöket (för tiden 3 januari – 31 juli 2006).

Regeringen budgeterade ca 3,8 miljarder kr för kostnaderna för Stockholmsförsöket, för tekniskt system, utökad kollektivtrafik, nya busshållplatser, fler infartsparkeringar, förbättringar i väg- och gatusystemet, informationsinsatser m m. Alla kostnader för försöket betalades av staten.

Hur ska användes intäkterna?
Den del av intäkterna som översteg första årets avskrivningskostnader för statens investeringar för försöket, 200 miljoner kr, betalades tillbaka till länet för förbättringar i kollektivtrafiken.Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL