Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket  Tidigare åtgärder och ...

Miljöavgiftens tillkomst

Gemensam finansiering säkrar Södra länken och Årstabron
Under 1998 gjordes ansträngningar att slutgiltigt lösa frågorna kring de projekt som fortfarande var aktuella genom Dennisöverenskommelsen. Förhandlingarna innebar beslut om att Södra länken och Årstabron skulle byggas med gemensam finansiering från staten och Stockholmsregionen. Båda är under uppförande, se listan ovan.

Stockholmsberedningen tillsätts
År 2000 tillsatte Näringsdepartementet den statliga kommittén Stockholmsberedningen, som fortfarande är verksam. Kommitténs uppdrag är bland annat att till regeringen lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet inom Stockholms län.

Trängselavgifterna ska utredas
Hösten 2001 aviserar regeringen i budgetpropositionen för 2002 om ett tilläggsdirektiv för Stockholmsberedningen. Tilläggsdirektivet avser hur trängselavgifter i Stockholm kan genomföras. Regeringen pekar samtidigt på att frågan är juridiskt komplicerad. I propositionen skriver regeringen att, om kommuner eller regioner efter beslut av en betydande majoritet gör framställan om att införa trängselavgifter som ett led i en bredare strategi för att komma tillrätta med trafikens trängsel- och miljöproblem, kommer regeringen att bereda frågan.

Regeringen lämnar tilläggsdirektivet till Stockholmsberedningen i mars 2002.

Överenskommelse om fullskaleförsök nås
Efter valet, i oktober 2002, träffas en överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet om ett samarbete i rikspolitiken. En del i överenskommelsen rör genomförandet av ett fullskaleförsök med trängselavgifter i Stockholms innerstad. Kort därefter träffas i Stockholms stadshus samma partier för att diskutera politisk plattform för den kommande mandatperioden. Stadshuskoalitionen kommer överens om att genomföra ett försök med miljöavgifter under mandatperioden.

I februari 2003 beslutar kommunstyrelsen i Stockholm om direktiv för försöket. Beslut tas också om att ett genomförandekansli inom staden ska inrättas.

Riksdagens trafikutskott behandlar frågan
I mars behandlas frågan i riksdagens trafikutskott. Fem av riksdagspartierna är positiva till formuleringar om att införande av trängselavgifter/miljöstyrande avgifter på trafiken kan ses som ett led i bredare strategi för att komma tillrätta med trängsel- och miljöproblem. Trafikutskottet anför att beslut om införande av trängselavgifter bör kunnas tas av kommunerna eller regionerna själva. Inget krav på ”betydande” majoritet i kommunerna ska finnas.

Kommunfullmäktige godkänner försöksverksamheten
Stadsledningskontoret i Stockholms stad presenterar förslag till genomförande av trängselavgifter i Stockholm under mandatperioden. Det är bråttom och frågan måste behandlas skyndsamt. På kort tid sätts ett antal processer igång för att vidareutveckla förslaget och förbereda för kommande steg.

Majoritetspartierna i Stockholms stad presenterar sitt förslag till utformning av försöket. Detta sker i maj. Den 2 juni godkänner kommunfullmäktige försöksverksamheten. Röstfördelningen är 51 för och 49 emot. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla tekniskt system.

Stockholmsberedningen presenterar sitt förslag
Den 3 juni 2003 presenterar Stockholmsberedningen utredningen Trängselavgifter (SOU 2003:61). Den innehåller bland annat ett förslag till lag om trängselavgift. Förslaget gick under sommaren ut på remiss till ett hundratal instanser myndigheter, branschorganisationer, och andra organisationer. Dessa lämnade i oktober 2003 sina synpunkter på utredningens förslag. Under hösten 2003 och våren 2004 arbetade regering och riksdag med förberedelser av de nya lagar som behövs för att möjliggöra införandet av miljöavgifter i Stockholm.

Riksdagen godkände den 16 juni 2004 regeringens förslag till lag om trängselskatt. Lagen (som är generell) trädde i kraft den 1 januari 2005. Stockholmsförsöket är en bilaga till lagen. Regeringen avgör när försöket ska starta. Försöket avslutas 31 juli 2006.

(Källa: Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting)Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL