Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida  Om Stockholmsförsöket  Tidigare åtgärder och ...

Dennisöverenskommelsen

Dennisöverenskommelsen nåddes 1992
Dennispaketet slöts i två etapper. Den första överenskommelsen skedde under ordförandeskap av förre riksbankschefen Bengt Dennis (därav namnet) i januari 1991. En slutöverenskommelse nåddes i september 1992 under ledning av det moderata trafiklandstingsrådet Elwe Nilsson.

Bakom Dennispaketet stod socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet i Stockholms län och stad. Överenskommelsen godkändes senare av riksdag, regering, landsting och berörda kommuner.

Projekten skulle genomföras under en femtonårsperiod
De projekt som ingick i Dennispaketet skulle genomföras under en femtonårsperiod. Överenskommelsen utsattes genom åren för omfattande kritik, dels från de partier som stod utanför själva överenskommelsen, dels från olika organisationer. Kritiken bottnade framför allt i att de olika projekten som Dennispaketet omfattade inte skulle medföra någon förbättring av miljön i Stockholm.

Ansvaret för genomförandet av de olika projekt som ingick i Dennispaketet vilade på Vägverket, Banverket, landstinget, Stockholms Lokaltrafik och på de berörda kommunerna. Regeringen ansvarade för att den lagstiftning som krävdes kom till stånd (bland annat avseende vägtullarna), för att statliga garantier utfärdades för de lån som krävdes och för att 3,5 miljarder kronor utbetalades till kollektivtrafikprojekten som ingick i Dennisöverenskommelsen.

Kritiken mot Dennispaketet tilltog
Själva genomförandet av Dennispaketet och de projekt som ingick i överenskommelsen stötte under åren från 1992 och framåt på problem. Till viss del berodde detta på att socialdemokraterna regerade med stöd av partier som var direkta motståndare till Dennispaketet.

Dennisöverenskommelsen upplöstes
Kritik riktades mot väginvesteringarna, framför allt mot den s k Österleden och delvis även Västerleden och mot utbyggnaden av ett tredje järnvägsspår förbi Riddarholmen. Även kring de föreslagna bilavgifterna uppstod det oenighet. Regeringsrätten konstaterade i januari 1997 att regeringens beslut att tillåta byggandet av Norra länken enligt det s k Bellevuealternativet stod i strid med Naturresurslagen. Regeringsrättens beslut innebar att den vägsträcka som var tänkt att kopplas till vägtullarnas införande inte kunde byggas på det sätt som var tänkt. Dessutom saknades den nödvändiga lagstiftningen för vägtullarna.

Detta tillsammans med den kritik som riktades mot Dennispaketet i den offentliga debatten låg bakom regeringens beslut att "upplösa" Dennisöverenskommelsen i februari 1997.

Många projekt i Dennispaketet hann ändå genomföras
Innan Dennispaketet upplöstes 1997 hann ändå ett flertal väg- och kollektivtrafikprojekt påbörjas och genomföras. Skillnaden mot Dennisöverenskommelsen var att staten stod för merparten av de kostnader som projekten var förknippade med.

Nedan listas de projekt som föreslogs i Dennispaketet och hur de har genomförts.

Vägar
 • Södra länken - Invigdes 24 oktober 2004
 • Österleden - Inga planer på fortsättning
 • Norra länken - Projektering påbörjad
 • Fors - Jordbro - Färdigbyggd 1996
 • Haningeleden - Påbörjat och till vissa delar klart
 • Botkyrkaleden - samma som ovan
 • Förbifart Stockholm (inkl de följande tre) - På diskussionsstadiet
 • Västerleden (från E4 till E4) - På diskussionsstadiet
 • Bergslagsplan - Hjulsta - Som ovan
 • Hjulsta - Häggvik - Som ovan
 • E18 Söderhall - Rösa - Invigdes 1996
 • Förbättringar i gatumiljön, bullerskydd m.m. delvis klart
 • Miljöåtgärder på Nynäsvägen - Delvis klart
 • Infartsparkeringar - Delvis klart
Kollektivtrafik
 • Tredje spåret Mälartunneln - planeras
 • Årstabron. - Arbete pågår, klart för trafik i slutet av 2005
 • Dubbelspåret Kallhäll – Kungsängen - Klart
 • Nynäsbanan - Upprustades 1994-1995 Klart
 • Tunnelbanan - Nytt signalsystem installerat. Nya vagnar levereras successivt.
 • T-bana Hjulsta – Barkarby - Struket
 • Roslagsbanan - Upprustning genomförd
  Snabbspårvägen, etapp 1, Gullmarsplan - Alvik - Trafiken startade sommaren 2000.
  Snabbspårvägen, etapp 2, Gullmarsplan – Slussen - Etapp 2 a är klar (Fram till Hammarby sjöstad)
 • Miljövänliga bussar - Etanolbussar införda i innerstaden. Påbörjat
 • Stomnät för bussar i innerstan - Delvis


Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL