Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

En av fjorton länsbor åker varje vardag bil till innerstaden under avgiftstid

Pressmeddelande från Miljöavgiftskansliet:

En av fjorton länsbor åker ”varje vardag” bil till/från innerstan under avgiftstid. Kollektivtrafikresenärerna mest positiva till försöket och permanent trängselskatt.

Minskningen i biltrafiken till och från innerstaden var 22 procent i maj jämfört med maj 2005 (1, se nedan). Den ökade vårtrafiken har under april-maj medfört ökad trängsel jämfört med vintermånaderna (jan-mars). Trängseln ökar även av fler fotgängare och cyklister, vilket märks särskilt i innerstaden. Men trängseln under våren i år är ändå betydligt lägre såväl i innerstaden som på infarterna, jämfört med senare delen av våren 2005.

Trafiken på Essingeleden ökade något jämfört med maj 2005, men ökningen är relativt liten (omkring 3-5 procent beroende på mätplats). Restiderna på Essingeleden bör därmed ha ökat något, men skillnaden är så liten att den är svår att skilja från den dagliga variationen.

SL hade under maj drygt 30 000 fler resenärer per dag till innerstaden, en ökning med 9 procent, vilket är den största procentuella ökningen hittills under försöket för en månad.

Handelsindex för april visar fortsatt goda siffror och några effekter på Cityhandeln av trängselskatten kan inte påvisas efter försöksperiodens första fyra månader.

Andelen länsbor som i den månatliga SLTF-barometern svarat att de anser att det är ett bra beslut att genomföra Stockholmsförsöket var ungefär densamma i maj som i april (2). Under maj svarade 53 procent att det var ett bra beslut, 41 procent dåligt beslut och 7 procent vet ej (549 svarande). Under april svarade 51 procent att det var ett bra beslut, 40 procent dåligt beslut och 9 procent vet ej (533 svarande). Resultatet i maj är nästan  exakt samma som i den stora kunskaps- och attitydmätningen3 bland 1600 länsbor under maj, där 54 procent svarade bra beslut, 42 procent dåligt beslut och 4 procent vet ej.

- Trafiken under maj och juni är alltid den högsta på hela året. Men trots den ökade trängseln är det fortfarande nästan 100 000 färre passager in och ut ur innerstaden, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet.

En fördjupad analys av den stora kunskaps- och attitydundersökning bland 1600 länsinvånare som Miljöavgiftskansliet låtit genomföra under maj månad (3), visar att ungefär en av sex (16 procent) länsinvånare ”varje vardag” reser kollektivt till, från eller genom innerstaden under avgiftstid, dvs vardagar kl. 06.30-18.30, och ungefär en av fjorton (7 procent) med bil (4). Tas även de med som reser något mindre ofta så åker ungefär en av fyra länsbor (25 procent) kollektivt och drygt en av tio (12 procent) med bil, minst 5 ”enkla” resor i veckan till, från eller genom innerstaden under avgiftstid (5).

Dessa ”vaneresenärer” (6) till, från eller genom innerstaden, har mycket goda kunskaper om Stockholmsförsöket. Nio av tio av bilisterna och nästan lika många av kollektiv-trafikresenärer svarar också att de tycker att de har tillräckliga kunskaper om försöket.

Vanekollektivresenärerna tycker i mycket högre utsträckning än vanebilisterna att försöket bidrar till mindre köer, avgaser och buller i innerstaden på vardagar under avgiftstid. Bilisterna däremot anser i långt högre utsträckning än kollektivresenärerna att det finns problem med trängsel i biltrafiken. På frågorna om det finns några problem med biltrafiken i innerstaden under avgiftstid vad gäller dålig luft eller buller, svarar nästan hälften av vanebilisterna ”inga problem”.

Vanebilisterna är mer negativa till försöket än genomsnittet och vanekollektiv-resenärerna är mer positiva. 30 procent av vanebilisterna tycker att det är ett bra beslut att genomföra försöket och 65 procent svarar dåligt beslut.
För vanekollektivresenärerna är siffrorna ungefär de omvända, 62 procent svarar bra beslut och 33 procent dåligt beslut.

Svarsandelarna är i stort sett desamma på frågan ”Om du fick folkomrösta idag, skulle du rösta ja eller nej till att införa miljöavgifter/trängselskatt permanent i Stockholm om pengarna går tillbaka till regionen?”. Där svarar två av tre vanebilister (67 procent) att de troligen skulle rösta nej och knappt tre av tio (28 procent) troligen ja. Vanekollektiv-resenärerna är mer positiva till permanent trängselskatt. Bland dem skulle nästan sex av tio (58 procent) troligen rösta ja och drygt en av tre (36 procent) skulle troligen rösta nej.

En analys av svaren på folkomröstningsfrågan från samtliga länsbor med avseende på kön, ålder och politisk sympati visar att hälften av kvinnorna (50 procent) troligen skulle rösta ja och 41 procent nej. Bland männen väger det helt jämnt med 47 procent ja och lika många nej. Vad gäller åldersgrupper svarar klart fler ja än nej bland 18-34-åringar och 55-74-åringar (7-15 procent fler ja än nej). I gruppen 35-44 åringar väger det helt jämnt med 46 procent ja och lika många nej. Endast i gruppen 45-54 år svarar fler att de troligen skulle rösta nej, 49 procent nej mot 44 procent ja.

Sett till politisk sympati så var det i undersökningen bara knappt sex av tio (57 procent) av länsborna som uppgav något av riksdagspartierna ”om det var val till riksdagen idag”. Bland dem som angav borgerliga sympatier skulle 60 procent troligen rösta nej och 33 procent troligen ja ”i en folkomröstning idag” om trängselskatt. Bland dem som skulle rösta på s, v eller mp svarade 73 procent att de troligen skulle rösta ja och 22 procent troligen nej. Bland dem (43 procent av länsborna) som inte uppgav något av de sju riksdagspartierna, svarade hälften (49 procent) att de troligen skulle rösta ja till permanent trängselskatt och 41 procent troligen nej.

Länkar till analysgruppens sammanfattning för maj samt övriga resultat finns i menyn till höger.

1. Mätningarna omfattar perioden 26 april-25 maj. Procentsiffran avser fordonspassager in och ut ur innerstaden på vardagar kl. 6.30-18.30. Jämförelsen görs med motsvarande period förra året.

2.  Telefonenkäter gjorda med länsinvånare 24 april-23 maj, 549 svarande, svarsfrekvens 67% (69%). Fler enkätsvar redovisas på webbplatsen, se ovan. Frågorna ställs i samband med Kollektivtrafikbarometern - en undersökning som Svenska Lokaltrafikföreningen genomför på uppdrag av läns- och lokaltrafikbolagen. Svaren analyseras av Trivector och resultatet levereras till Miljöavgiftskansliet. I svarsunderlagen till månadsindikatorerna ingår mellan 400 och 600 invånare i Stockholms län mellan 15-75 år (500 intervjuer görs per kalendermånad). Urvalet sker med utgångspunkt från postnummer. Ett slumpmässigt urval av hushåll görs och svaren omfattar alla veckodagar.

3. Undersökningen, som innehöll 34 olika frågor samt bakgrundsfrågor, har genomförts av stadens Utrednings- och statistikkontor och Sifo har gjort intervjuerna.
Den bygger på 1 600 genomförda telefonintervjuer under perioden 2-23 maj 2006, med personer 18-74 år, boende i Stockholms län (732 svar från Stockholm, 868 från övr. länet) . Hela resultat-redovisningen, finns under "Undersökningar och mätningar" i menyn till vänster. En presentation av de första undersökningsresultaten gjordes på en presskonferens den 2 juni.

4.  Länsbor (i åldern 18-74 år) som svarade att de ”förra veckan” gjorde 9 eller fler ”enkla” resor med kollektivtrafik, resp. bil till, från eller genom innerstaden på vardagar 06.30-18.30.

5.  Länsbor (i åldern 18-74 år) som svarade att de ”förra veckan” gjorde 5 eller fler ”enkla” resor med kollektivtrafik, resp. bil till, från eller genom innerstaden på vardagar 06.30-18.30. Dessa siffror inkluderar alltså även dem som gjorde 9 eller fler resor ”förra veckan”.

6. Med ”vaneresenär”, ”vanekollektivresenärer” (399 svarande) och ”vanebilist” (191 svarande) avses länsbor (i åldern 18-74 år) som svarade att de ”förra veckan” gjorde minst 5 ”enkla” resor till, från eller genom innerstaden på vardagar 06.30-18.30 med bil resp. kollektivtrafik.

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL