Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

42 % av passagerna görs av stockholmsbilar

42 % av de trängselskattebelagda passagerna med privatägda fordon görs av stockholmsbilar.

Minskningen i biltrafiken till och från innerstaden var 22 procent i april jämfört med april 2005*. Den ökade vårtrafiken har medfört ökad trängsel jämfört med vintermånaderna (jan-mars), men trängseln i år är betydligt lägre såväl i innerstaden som på infarterna jämfört med senare delen av våren 2005.
Trafiken på Essingeleden har ökat något jämfört med motsvarande period 2005, men ökningen är relativt liten (omkring 4-5 procent beroende på var man mäter). Restiderna på Essingeleden bör därmed ha ökat något, men skillnaden är svår att skilja från den dagliga variationen. I Södra Länken är trafiken högre än för ett år sedan, men det går inte att avgöra hur stor del som ev beror på försöket.

- Trafiken har under april ökat i ungefär samma utsträckning som förra året. Men trafikminskningen till och från innerstaden ligger fortfarande klart över målet för försöket som är 10-15 procent mindre trafik över innerstadssnittet under rusningstid, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet.

Handelsindex för mars visar höga försäljningssiffror. Indexet ger inte något belägg för att handeln i innerstaden påverkats av införandet av trängselskatt.

Andelen länsbor som anser att det är ett bra beslut att genomföra Stockholmsförsöket var ungefär densamma i april som i mars**. Under april svarade 51 procent att det var ett bra beslut, 40 procent dåligt beslut och 9 procent vet ej (533 svarande). Under mars svarade 49 procent att det var ett bra beslut, 42 procent dåligt beslut och 9 procent vet ej (488 svarande). Opinionsläget bekräftas av resultaten i enkäten ”Stockholmsbussen” som presenterades i måndags, där 52 procent av invånarna i Stockholms stad svarade att det var ett bra beslut, 39 procent dåligt beslut och 9 procent vet ej (390 svarande)***.

För privatregistrerade fordon gjordes 91,6 procent av de trängselskattebelagda passagerna i april av fordon från (registrerade i) Stockholms län, 42,3 procent av fordon från Stockholms stad, 49,3 procent av fordon från övriga kommuner i Stockholms län och 8,4 procent av fordon från övriga län i Sverige.

Andelar av totalantalet beskattade passager gjorda av privatregistrerade fordon i resp. kommun****:

Stockholm 42,3% Österåker  1,7%
Nacka 6,0% Sundbyberg  1,4%
Huddinge 3,9% Södertälje  1,3%
Lidingö  3,8% Ekerö  1,3%
Haninge  3,4% Uppl. Väsby 1,2%
Täby  3,4% Vallentuna  1,0%
Solna 3,0% Vaxholm 1,0%
Sollentuna  2,8% Nynäshamn  0,7%
Tyresö  2,5% Sigtuna 0,7%
Danderyd  2,5% Norrtälje  0,6%
Botkyrka  2,4% Uppl. Bro 0,5%
Värmdö  2,2% Salem  0,4%
Järfälla  1,7% Nykvarn 0,1%

* Mätningarna omfattar perioden 26 mars-25 april, påsklovet ingår inte. Procentsiffran avser trafiken som passerar betalstationerna in och ut ur innerstaden på vardagar kl. 6.30-18.30. Jämförelsen görs med motsvarande period förra året.

** Telefonenkäter gjorda med länsinvånare 24 mars-23 april, 533 svarande, svarsfrekvens 69% (63%).
Fler enkätsvar redovisas på webbplatsen, se ovan. Frågorna ställs i samband med Kollektivtrafikbarometern - en undersökning som Svenska Lokaltrafikföreningen genomför på uppdrag av läns- och lokaltrafikbolagen. Svaren analyseras av Trivector och resultatet levereras till Miljöavgiftskansliet. I svarsunderlagen till månadsindikatorerna ingår mellan 400 och 600 invånare i Stockholms län mellan 15-75 år (500 intervjuer görs per kalendermånad). Urvalet sker med utgångspunkt från postnummer. Ett slumpmässigt urval av hushåll görs och svaren omfattar alla veckodagar.

*** Enkätundersökningen, "Stockholmsbuss 6", är gjord av Stockholms stads
Utrednings- och statistikkontor, USK, och innehöll totalt 28 frågor från olika förvaltningar och bolag i staden, däribland sju frågor från Miljöavgiftskansliet. Undersökningen är en postenkät som kompletteras med telefonintervjuer. Enkäten skickades ut den 13 mars och sista intervjun gjordes den 7 maj. Undersökningen omfattade 600 slumpmässigt utvalda stockholmare 18 år eller äldre ur kommunens invånardatabas. Svarsfrekvensen var 68 procent.

****Värderna är avrundade till en decimal, vilket gör att summan för kommunerna blir högre än 91,6%.
Pga av att denna statistik baseras på postnr för bilregistreringen och 1,4 % av alla passager som ligger till grund för betalningar härrör från kommuner som har samma postnummer som en annan kommun, bör dessa siffror tolkas med viss försiktighet för Sth läns kommuner utom Stockholm (Stockholm har så stor andel av passagerna att siffran påverkas relativt lite av detta).

Dokument

Läs hela pressmeddelandet (PDF 37 kB)
Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL