Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Nyheter

Trafikminskningen 23% i mars

Länsinvånarna har blivit mer positivt inställda till Stockholmsförsöket.

Månadsindikatorerna för mars visar relativt små skillnader för biltrafiken jämfört med mätresultaten i februari. Minskningen i biltrafiken till och från innerstaden var 23 procent jämfört med mars 2005*, vilket innebär något högre trafik jämfört med februari i år. Framkomligheten har försämrats något på infarterna in till och i innerstaden i morgonrusningen jämfört med januari-februari. Biltrafiken på Essingeleden är i stort sett oförändrad jämfört med mars 2005, skillnaden är inom normalvariationen. I Södra Länken är trafiken högre än för ett år sedan, men det går inte att avgöra hur stor del som ev beror på försöket. SL har under januari-mars sålt ca 30 000 fler 30-dagarskort per månad jämfört med samma period förra året.

- Trafikeffekterna har på det stora hela hållt i sig i mars och framkomlighets-förbättringarna är fortfarande stora. Sedan ungefär en månad ser vi nu en successiv ökning av biltrafiken, vilket är det normala, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet.

Handelsindex för februari ger inte något belägg för att handeln i innerstaden påverkats negativt av införandet av trängselskatt.

Andelen länsbor som tycker att det var ett bra beslut att genomföra Stockholmsförsöket har ökat**. Under mars svarade 49 procent att det var ett bra beslut, 42 procent dåligt beslut och 9 procent vet ej (488 svarande). Hösten 2005 svarade 35 procent bra beslut, 56 procent dåligt beslut och 9 procent vet ej (421 – 570 svarande).

Bland dem som gjort bilresor till eller från innerstaden under avgiftstid de två senaste vardagarna tyckte en majoritet (53 procent) att det var ett dåligt beslut, 42 procent bra beslut och 5 procent svarade vet ej (96 svarande). Men även bland bilåkarna har andelen positiva ökat jämfört med i höstas.

De som bor innanför avgiftgränsen (100 svarande) var mest positiva till försöket (59 procent bra beslut, 35 procent dåligt beslut, 6 procent vet ej). Även bland dem som bor utanför gränsen (385 svarande) var det fler positiva än negativa (46 procent bra beslut, 44 procent dåligt beslut, 10 procent vet ej).

Andelen länsbor som tycker att det finns problem med trängsel i biltrafiken till, från eller i Stockholms innerstad under avgiftstid vardagar, fortsatte att sjunka.
I mars svarade 28 procent inga problem, 30 procent vissa problem, 10 procent stora problem och 32 procent vet ej (488 svarande). Hösten 2005 svarade 9 procent inga problem, 33 procent vissa problem, 44 procent stora problem och 14 procent vet ej.

Bland dem som gjort bilresor till eller från innerstaden under avgiftstid de två senaste vardagarna svarade 43 procent inga problem med trängsel, 38 procent vissa problem, 8 procent stora problem och 11 procent svarade vet ej (96 svarande).

- Människor har själva kunnat bilda sig en uppfattning om vad försöket innebär och det har skett en förändring i opinionen. Men det är alldeles för tidigt att säga hur det går i en folkomröstning, och det är heller inte vår uppgift att göra den bedömningen. Vi ska berätta för stockholmarna vad som har skett och vilka effekter försöket har, säger Gunnar Söderholm.

Analysgruppens sammanfattning av Stockholmsförsökets effekter under mars finns under Utvärdering och mätningar i menyn till vänster.

* Mätningarna omfattar perioden 6-24 mars, sportlovet ingår inte. Procentsiffran avser trafiken som passerar betalstationerna in och ut ur innerstaden på vardagar kl. 6.30-18.30. Jämförelsen görs nu med motsvarande månad förra året, mer info om detta, se analysgruppens rapport.

** Telefonenkäter gjorda med länsinvånare 24 feb-23 mars, 488 svarande, svarsfrekvens 64% (61%). Samtliga förändringar jämfört med i höstas på frågorna om trängsel i biltrafiken och bra/dåligt beslut är statistiskt signifikanta. Enkäterna var avslutade innan stadens annonser om resultaten av Stockholmsförsöket startade (26 mars). Fler enkätsvar redovisas på webbplatsen, se ovan.
Frågorna ställs i samband med Kollektivtrafikbarometern - en undersökning som Svenska Lokaltrafikföreningen genomför på uppdrag av läns- och lokaltrafikbolagen. Svaren analyseras av Trivector och resultatet levereras till Miljöavgiftskansliet. I svarsunderlagen till månadsindikatorerna ingår mellan 400 och 600 invånare i Stockholms län mellan 15-75 år (500 intervjuer görs per kalendermånad). Urvalet sker med utgångspunkt från postnummer. Ett slumpmässigt urval av hushåll görs och svaren omfattar alla veckodagar.

Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL