Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Startsida  Utvärdering och mätnin...

Utvärdering

Huvudmålen för Stockholmsförsöket var att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön. För att få svar på om målen uppnåddes och vilka effekter försöket fick genomfördes en mängd undersökningar. Dessa undersökningar låg till grund för utvärderingen av försöket och gav underlag för:

 • Folkomröstningen i september 2006
 • Utveckling och förbättring av avgiftssystemet (om avgifterna permanentas)
 • Forskning kring ekonomiska styrmedel i trafiken

Sammanfattande slutrapport - Stockholmsförsöket
Analysgruppens stora sammanfattande slutrapport av Stockholmsförsöket med slutsatser och resultat från samtliga publicerade underlagsrapporter finns på följande länk:

Sammanfattande slutrapport av Stockholmsförsöket.

Vad utvärderades?
En plan som anger de områden som utvärderats togs fram och de områden som utvärderats är:

 • Stockholmarnas resmönster
 • Biltrafiken
 • Kollektivtrafiken
 • Gång- och cykeltrafik
 • Miljö- och hälsoeffekter
 • Trafiksäkerhet
 • Fördelningseffekter
 • Näringsliv och regional ekonomi
 • Samhällsekonomi
 • Attityder till miljöavgifter

Hur redovisas resultaten?
Resultaten och analyserna från de olika delstudierna redovisades allteftersom rapporterna publicerades. De presenteras även i en större sammanfattande rapport. Samtliga publicerade rapporter finns tillgängliga i boxarna till höger uppdelade på ett antal övergripande kategorier. De slutgiltiga rapporterna om Stockholmsförsökets effekter publicerades under sommaren 2006.

Hur och när genomfördes undersökningarna?
Befintliga mätningar av luftutsläpp och trafikflöden som görs av Stockholms stads Miljöförvaltning, Gatu- och fastighetskontoret samt Vägverket utnyttjades i så stor utsträckning som möjligt. På andra områden genomfördes mätningar särskilt för försöket, t ex av trafikflöden och näringslivseffekter. Undersökningarna genomfördes före och under försöket. Det gjorde det möjligt att mäta effekterna av Stockholmsförsöket.

Vem står bakom utvärderingsprogrammet?
De flesta studierna beställdes av Miljöavgiftskansliet. Undersökningarna beslutades i samråd med Vägverket, Landstingets Region- och trafikplanekontor (RTK), SL, olika forskningsinstitutioner och vissa av stadens förvaltningar. Miljöavgiftskansliet samrådde även med företrädare för andra organ och organisationer. Konsultföretag som är specialiserade inom respektive område genomförde de olika undersökningarna.

Slutrapport

Analysgruppens sammanfattande slutrapportLäs mer

Trafik

Bil-, kollektiv-, cykel- och gångtrafikLäs mer

Resvanor

Läs mer

Miljö & stadsliv

Läs mer

Ekonomi & näringsliv

Läs mer

Kunskaper & attityder

Läs mer

Bakgrunds-dokument

Läs mer

Övrigt

Läs mer
Aktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL