Välkommen till Stockholmförsökets webbplats. Du har en webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional tillsammans med Css 2.o. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).


Stockholmsförsöket avslutades den 31 juli 2006. Aktuell information om trängselskatt finns på Vägverkets webbplats, www.vv.se/trangselskatt
Startsida

Fakta om Stockholm och trafiken

Området för miljöavgifter
Stockholms befolkning
Arbetspendling
Trafikvolymer
Antal personbilar
Kollektivtrafiken
Yrkestrafiken
Näringslivet
Miljö- och hälsoeffekter
Trafiksäkerheten

Området för miljöavgifter/trängselskatt
• Området för miljöavgifterna omfattar Stockholms innerstad utom området Södra Hammarbyhamnen. Området är på 34,5 kvadratkilometer, vilket drygt motsvarar en cirkel med 3 kilometers radie. Det är 18 procent av Stockholms stads landyta och 0,5 procent av länets yta.

• Inom miljöavgiftsområdet bor drygt 280 000 människor (2004-12-31). Det är en tredjedel av alla invånare i Stockholms stad och 15 procent av befolkningen i Stockholms län.

Källa: SCB/USK, Gatu- och fastighetskontoret

Stockholms befolkning
• Stockholms stad har (2004-12-31) 765 044 invånare. Det är 8,5 procent av hela landets befolkning. Befolkningen i Stockholms län uppgick till 1 872 900 personer.

• År 2013 uppskattas antalet invånare i Stockholm till cirka 832 000. Det är cirka 67 000 fler än i dag. 

Källa: SCB/USK

Arbetspendlare till och från miljöavgiftsområdet
• Inom miljöavgiftsområdet finns 60 procent av arbetsplatserna i Stockholms stad och 33 procent av arbetsplatserna i Stockholms län.

• 227 000 (71 %) av dem som arbetade i innerstaden pendlade in i området för att arbeta.

• 153 000 personer (48 %) av dem som arbetar i innerstaden pendlar in från andra kommuner.  Störst var inpendlingen från Nacka 14 000 personer, Huddinge 11 000, Solna 10 000, Täby 9 000, Haninge 8 000, Lidingö 8 000, Sollentuna 7 000, Botkyrka 7 000, Järfälla 6 000, Tyresö 6 000, Sundbyberg 5 000, Danderyd 5 000, Värmdö 5 000, Uppsala 4 000.

• 313 000 personer arbetade i oktober 2002 i miljöavgiftsområdet. Området  består av Stockholms innerstad utom området Södra Hammarbyhamnen, där 5000 personer arbetade.

• 318 000 personer arbetade i Stockholms innerstad.  Av dem bor ca 91 000 (29 %) i Stockholms innerstad.

• 63 000 personer som bor i innerstaden pendlar till arbeten utanför miljöavgiftsområdet.

Källa: SCB/RAMS

Trafikvolymer
• 2005 passerades Innerstadssnittet av ca 528 000 fordon/vardagsdygn. Därav passerade ca 414 000 fordon (78%) under tidsperioden 06.30-18.30 (okt 2005).

• Mellan 1994 och 2004 ökade antalet uppmätta motorfordon som passerade Innerstadsnittet med sammanlagt 2 procent.

• Antalet cyklister som passerar Innerstadssnittet under ett vardagsdygn uppskattas 2005 till 38740.

• Sedan 1994 har antalet cyklister som passerar Innerstadssnittet ökat med ca 82 procent.

Källa: Gatu- och fastighetskontoret

Antal personbilar och tillgång till bil
• Vid årskiftet 2004/05 fanns 278 775 personbilar i trafik i Stockholms stad och 754 266 i hela Stockholms län.

• Vid årsskiftet 2004/05 fanns 364 personbilar i trafik per tusen invånare i Stockholms stad. Stockholm är en av de kommuner i Sverige som har minst antal inregistrerade personbilar per invånare. I Stockholms län fanns 403 registrerade personbilar per tusen invånare. 67 % av personbilarna i länet med personlig ägare ägdes av män. Motsvarande siffror år 1995 var 310 personbilar per tusen invånare i staden och 344 bilar per tusen invånare i länet.

• Antalet personbilar i trafik i länet har ökat med 3 procent per år sedan 1995.

Källa: SIKA

Så utnyttjar stockholmarna kollektivtrafiken
• En vanlig vardag under 2004 åkte ca 650 000 resenärer med SL.

• 57 procent av länets invånare använder kollektivtrafiken (SL) minst en gång i veckan.

• En vanlig vardag görs ca 1 016 000 resor med tunnelbana, 914 000 med buss och 225 000 med pendeltåg. 104 000 resor görs med lokaltåg eller spårvagn.

• Sju av tio resenärer (73 procent) som passerar Stockholms tullar under den mest belastade morgontimmen använder kollektivtrafiken.

• Vid årsskiftet 2004/05 förfogade SL över 1 761 bussar, 277 äldre + 271 nya tunnelbanevagnar, 331 pendeltågsvagnar och 187 lokaltågs-/spårvagnar.

• Punktligheten hos tunnelbanetågen under 2004 var 90 procent på gröna linjen, 95 procent på röda linjen och 98 procent på blå linjen, sammanlagt 93 procent för hela tunnelbanesystemet. Pendeltågens punktlighet var 86 procent.

Källa: SL

Yrkestrafiken i Stockholms stad
• Utryckningar vid räddningstjänst 8 569 år 2004

Källa: Brand- och civilförsvarsnämnden

• Utryckningar vid olycks- och sjukdomsfall 152 789 år 2002

Källa: Hälso- och sjukvårdsnämnden

• Utryckningar vid polisen 180 430 år 2004

Källa: Polismyndigheten i Stockholms län

Näringslivet i Stockholm och regionen
• Stockholmsregionen svarade 2003 för 28 procent av landets totala lönesumma, medan länets andel av Sveriges befolkning är ca 21 procent. 

Källa: SCB, regionala lönesummor, USK

Vägtrafikens miljö- och hälsoeffekter
• Minst 150.000 personer i Stockholms stad och drygt 250.000 i hela länet utsätts för vägtrafikbuller över 55 dBA vid bostaden. Dessutom utsätts ca 50.000 personer i Stockholms stad för vägtrafikbuller över 65 dBA vid bostaden.

• Var fjärde Södermalmsbo, omkring 25.000 personer, utsätts för bullernivåer över 55 dBA, som är det internationella gränsvärdet för högsta ljudnivå i tätorter.

• I Stockholms stad svarar vägtrafiken för 90 procent av kolmonoxidutsläppen, 65 procent av kolväteutsläppen och ca 45 procent av kväveoxidutsläppen.

• En tredjedel av koldioxidutsläppen i Stockholms stad härrör från transporter.

• Utsläppen från vägtrafiken i Stockholms stad var 2003, 817 000 ton koldioxid, 4 490 ton flyktiga organiska kolväten, 2 540 ton kväveoxider, 770 ton inandningsbara partiklar.  Partiklarna utgörs främst av slitagepartiklar och en mindre del är avgaspartiklar.

• I Stockholms innerstad uppgick utsläppen av koldioxid från transporter till ca 240.000 ton under 2003.

• Luftföroreningarna i Stockholm orsakar mellan 10 och 100 cancerfall per år.

Källa: i huvudsak Miljöförvaltningen

Trafiksäkerheten
• År 2004 skadades eller dödades 2 329 personer i trafiken i Stockholms stad i polisrapporterade olyckor. Av dessa dödades 11 personer och 350 skadades svårt. Mörkertalet är stort. En grov gissning är att det är ca 5000 personer som skadats.

Källa: Gatu- och fastighetskontoret

• År 2003 dödades 59 personer i trafiken i Stockholms län och 1090 skadades svårt.

Källa: SIKA

Till sidans toppAktörer i Stockholmsförsöket var Stockholms stad, Vägverket och SL